dinsdag 26 februari 2019

8ste zondag door het jaar


Schuldbelijdenis


Heer Jezus, doorheen uw woorden
en uw bevrijdende omgang met mensen,
leren we God kennen als een liefhebbende Vader.
Open ons hart voor Uw boodschap.
Heer, ontferm u over ons, Heer, wees goed voor ons

Kyrie Kyrie Eleison

Christus, U nodigt ons uit om te zien
waar we in ons leven woorden spreken of keuzes maken
die ingaan tegen uw liefde
Open ons hart om terug te keren naar Uw woord.
Christus, ontferm u over ons. Christus, wees goed voor ons

Christe Christe Eleison.

Heer Jezus, in Uw manier van leven zien we
dat God elke mens onvoorwaardelijk bemint.
Open ons hart dat we u zonder aarzelen navolgen
en trouw blijven aan Uw en onze vader.
Heer, ontferm u over ons. Heer, wees goed voor ons

Kyrie Kyrie EleisonVoorbeden

Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerkgemeenschap.
Dat ze vanuit de ontmoeting met Jezus
voor anderen een gids willen zijn op hun levensweg.
Dat ze spreken en handelen in eenvoud en nederigheid,
zonder te oordelen over andere mensen.
Laten we zingend bidden

O Lord, hear my prayer(x2), When I call, answer me
O Lord, hear my prayer (x2) Come and listen to me

Voor mensen die hun leven liever alleen bouwen
op eigen zekerheden
en voor hen die vooral naar de splinters
in het oog van medemensen kijken
en hun eigen grenzen en kleine kanten niet durven zien.
Dat de ontmoeting met Jezus in Zijn woord
en met vreugdevolle christenen,
hen doet nadenken over hun levenswijze.
Laten we zingend bidden

O Lord, hear my prayer(x2), When I call, answer me
O Lord, hear my prayer (x2) Come and listen to me

Voor elkaar en voor alle christenen.
Dat ons leven als christen mag zijn als een boom,
geplant in goede grond,
die vruchten voortbrengt van liefde, solidariteit en verzoening.
Dat onze levenskeuzes aanstekelijk werken op andere mensen.
Laten we zingend bidden

O Lord, hear my prayer(x2), When I call, answer me
O Lord, hear my prayer (x2) Come and listen to me

Bezinning


Eigenlijk zou elke dag
een dag van vreugde moeten zijn - zegt God -
omdat je telkens nieuwe kansen krijgt
om gelukkig te worden en anderen gelukkig te maken.

En uiteindelijk ligt het fundament van die vreugde
in het besef en in de ervaring dat Ik uw God ben
en dat Ik jou nooit in de steek zal laten, wat er ook gebeurt.

Probeer daarom een blije mens te zijn, elke dag opnieuw,
en durf die blijheid ook uitstralen,
met het enthousiasme van een kind
en de creativiteit van een dromer.


donderdag 21 februari 2019

Dankviering bij afscheid van pastoor Luc Vantyghem


DANKBAAR AFSCHEID
VAN
PASTOOR LUC VANTYGHEM

Intredelied

Gij, dienaars aan de Heer gewijd, zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt, zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan de Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

Verwelkoming en kruisteken

Van harte welkom allemaal om samen eucharistie te vieren
en God te danken voor de vele jaren
dat ik als pastoor jullie herder mocht zijn.
Laten we Gods zegen vragen over ons samen zijn
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen

Genade zij u en vrede vanwege God onze Vader
en Zijn Zoon, de verrezen Heer, Jezus Christus.


Wij zijn hier samen, zoals elke zondag.
Maar het is vandaag niet zoals elke zondag.
Het is de laatste zondag waarop priester Luc
ons als pastoor van deze geloofsgemeenschap zal voorgaan.
Wij zijn samen om samen met hem God te danken
en te vragen om zijn zegen over Zijn toekomstige taak
en over deze Kerkgemeenschap.Een afscheid vieren is even stilstaan,
omkijken en diep dankbaar worden
voor al het goede dat ons geschonken wordt.
Want… we weten hoe rijk we zijn een pastoor te hebben
die mee leeft met het wel en wee van zijn parochianen
Een pastoor die veel zag, met een groot hart en gulle handen.


We weten hoe rijk we zijn een bezielende herder te hebben
in een levendige geloofsgemeenschap,
waar velen zich inzetten en mensen
doorheen allerlei initiatieven thuis mogen komen bij elkaar.
We weten hoe rijk we zijn een toegewijde herder te hebben,
en van een liturgie te kunnen genieten,
waarin we zingen en meebidden en ons aangesproken weten
om God te ontmoeten in Zijn woord en in het breken van het brood.

Als kerkgemeenschap zijn we geroepen
om te getuigen van de vreugde, de liefde en de hoop
van ons geloof in God die mensen liefheeft.
Vanuit de ontmoeting met Jezus Christus,
Gods mens geworden liefde,
mogen we gist in het deeg zijn van onze samenleving.

In zoveel harde, waterachtige situaties wil Jezus
wijn, hoop en vreugde brengen.
Het evangelieverhaal van de bruiloft te Kana inspireerde het team jaren geleden, om voor de pastorale eenheid de naam Kana te kiezen,
als een opdracht, een zending om met Jezus op weg te gaan naar mensen. Een opdracht waaraan pastoor Luc van harte meewerkte en leiding gaf. Daarom kozen we dit Evangelieverhaal voor deze dankviering.


In het bijzonder wil ik vandaag ook denken aan mijn ouders
die zowel mijn broer en ik altijd hebben gesteund.
We missen hen maar we voelen hun aanwezigheid hier.
Laten we in deze mis dan ook speciaal voor hen bidden
en ook voor alle overleden familieleden.
Maar ook voor alle overleden medewerkers, parochianen en vrienden.

Schuldbeden

Priester

Kerk-zijn en parochie maken is gemeenschap vormen,
is ‘er zijn’ voor elkaar.
Waar mensen met elkaar samenwerken,
gebeuren vaak goede, maar helaas ook minder goede dingen.
Soms vielen er harde woorden of was er weinig begrip voor elkaar.
Zijn er verkeerde dingen gebeurd.
Laten wij dit alles voor God brengen
en Hem vragen om vergeving
waar ik en wij tekort kwamen in liefde.

Heer Jezus, U nodigt ons uit om vanuit het evangelie
het geloof en de hoop die in ons leeft met elkaar te delen.
Open ons hart voor uw woord dat wij daar echt voor kiezen.
Heer, ontferm U over ons. Heer wees goed voor ons

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison


Christus, U toonde ons de weg om hartelijk en zorgzaam
de arme, zieke en zwakkere medemensen nabij te zijn.
Open ons hart dat wij die weg zonder aarzelen gaan.
Christus, ontferm u over ons. Christus, wees goed voor ons

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison

Heer Jezus, U nodigt ons uit om elkaar,
in geloof, te zien als broers en zussen,
allemaal door God bemind.
Open ons hart voor de wijze waarop u Gods liefde
concreet maakte in elke ontmoeting met mensen.
Heer, ontferm u over ons, Heer wees goed voor ons.

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison

Priester

Moge de Heer zich over ons ontfermen
en van ons nieuwe mensen maken naar Zijn hart
en moge Hij ons eens leiden naar het eeuwig leven bij Hem. Amen

Gloria

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
laudate omnes gentes, laudate Dominum.


Openingsgebed

God en Vader,
in uw zoon, Jezus Christus,
zijn wij geroepen om één gemeenschap te vormen.
Wij danken U vandaag om alles wat wij mochten beleven,
om de mensen die onze wegen kruisten
om allen met wie we samen ons geloof deelden en verdiepten.
Bemoedig ons, dat onze kerkgemeenschap,
in alles wat wij zeggen en doen
steeds mag getuigen van uw liefde.
Open ons hart voor uw woord
en beziel ieder van ons met uw Geest.
Dat vragen wij U door Jezus onze Heer. Amen.

Eerste lezing

Dit schreef Paulus aan de Romeinen

Goede vrienden, als je iets doet voor mensen die het moeilijk hebben,
doe het dan niet met een zwaar hart.
Heb elkaar lief zonder te doen alsof.
Haat het kwaad en houd het goede vast.

Hou veel van mekaar als zussen en broers.
Probeer elkaar te overtreffen in achting voor mekaar,
doe je best en wees niet lui.
Laat je enthousiasme niet verflauwen in je dienst aan de Heer.

Wees gelukkig met wat je te wachten staat
en draag moeilijke omstandigheden met veel geduld.
Blijf bidden.

Help de nood van medegelovigen dragen
en doe je best om andersdenkenden goed te bejegenen.
Spreek goed van de mensen die je opjagen,
spreek goed van ze in plaats van kwaad.


Wees blij met wie blij zijn en verdrietig met wie verdriet hebben.
Wees het zoveel mogelijk eens met elkaar.
Wees niet hooghartig maar probeer je aan te passen
bij eenvoudige mensen.

Wees niet eigenwijs en klamp je niet al te vast aan je eigen mening.
Doe asjeblieft niet uit de hoogte maar blijf gewoon.

Woord van God                Wij danken God

Tussenzang

Jij die bent: ik zal er zijn voor u,
naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: “de minsten zijn mijn broeders”,
die van uit hun wereld tot ons spreekt;
die ons roept te zijn elkanders hoeder:
leer ons zien uw licht dat openbreekt.

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,
zonder waardigheden en zonder naam;
uitgesloten, altijd alles tegen,
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Jij het woord: dat in ons waar moet worden,
wij Uw stem voor wie geen stem meer krijgt;
Jij die hoop zijt op ’n nieuwe morgen,
wij het beeld van U die leven zijt.

Evangelie Johannes2, 1-12

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes .

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea .
Jezus en zijn moeder en ook zijn leerlingen
        waren op die bruiloft uitgenodigd .
Nu gebeurde het dat tijdens het feest de wijn opraakte .
De moeder van Jezus sprak tot Hem :
       Ze hebben geen wijn meer.”
Maar Jezus zei tegen haar :
       Vrouw, is dat soms uw zorg ?
        Mijn uur is nog niet gekomen .”
Zijn moeder zei tegen de bedienden :
       Doe maar wat Jezus u zeggen zal .”
Nu stonden daar zes grote kruiken
        elk met een inhoud van ongeveer honderd liter .
Ze werden gebruikt bij de joodse reiniging .
Jezus sprak tot de bedienden :
       Vul die kruiken met water .”
En toen ze dit gedaan hadden, zei Hij :
       Schep er nu wat uit en laat de tafelmeester proeven .”
Dat deden ze .
De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was .
Hij wist niet hoe ze daaraan gekomen waren .
Hij riep de bruidegom en zei :
       Gewoonlijk wordt de beste wijn het eerst gedronken
        en als iedereen goed gedronken heeft, de mindere .
Maar gij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. “
Zo stelde Jezus te Kana in Galilea een eerste teken
        en liet Hij zien wie Hij was .
En zijn leerlingen geloofden in Hem .
Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, samen met zijn moeder,
        zijn broers en zijn leerlingen,
        waar ze enkele dagen bleven .

Acclamatie

Woord van God tot ieder gesproken
dat wij samen zingend verstaan:
’t Woord van God tot ieder gesproken. Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, A-Alleluia!


Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God van elke mens houdt, dat Hij mijn Vader is.
Ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan gaan,
dat terugkeren niet meer mogelijk is.

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar de aarde,
om te laten zien hoeveel Hij van elke mens houdt
Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van alle zonde en schuld.

Ik geloof dat de Geest van Christus
in mij leeft en werkt als ik opensta voor Gods wil
en Jezus volg in zijn zorg voor mensen.
Ik geloof dat de grote gemeenschap van de Kerk geroepen is
om Jezus’ boodschap te verkondigen
en zijn manier van leven verder te zetten

Ik geloof dat God voor elke mens het leven wil,
en niet de dood, dat Hij leven geeft over de dood heen. Amen

Voorbeden

Priester

Dankbaar om de voorbije jaren
en hoopvol uitkijkend naar de toekomst toe,
willen we op deze feestelijke dag,
alles aan God toevertrouwen wat ons als kerkgemeenschap ter harte gaat.

Voor pastoor Luc Vantyghem,
die in onze parochiegemeenschappen
zoveel jaren het beste van zichzelf gaf
en nu een nieuwe toekomst tegemoet gaat. 
Dat hij in zijn nieuwe opdracht nog meerdere jaren
als herder in uw dienst mag werken en gelukkig en gezond mag leven.
Laten we zingend bidden.

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.

Voor alle mensen van onze pastorale eenheid Kana
en bijzonder voor alle medewerkers.
Dat we in het spoor van Jezus verder mogen werken
aan een hartelijke, vreugdevolle kerkgemeenschap,
waar iedereen zich thuis voelt. Dat de aandacht voor arme, zieke en kwetsbare mensen centraal staat in onze zorg en onze inzet. Laten wij zingend bidden.

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.


Voor de mensen die in de voorbije jaren ontgoocheld werden
in de Kerk, in mensen van onze kerkgemeenschap
of in beslissingen binnen onze pastorale eenheid Kana.
Dat de boodschap van Jezus Christus
en het getuigenis van het geloof in Hem als bron van leven,
hen de kern van ons geloof opnieuw laten ontdekken.
Laten we zingend bidden.

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.


Wij bidden voor alle mensen die pastoor Luc
na aan het hart liggen.
Wij bidden ook voor zijn overleden ouders en familie
en allen die hem dierbaar zijn en reeds bij de Heer verblijven.
Laten wij zingend bidden.

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.


Priester

God en Vader, u hoort ons gebed en u weet wat leeft in ons hart.
Neem al deze gebeden van ons aan,
leid ons verder op de weg die Jezus ons is voorgegaan.
Ga met ons mee, beziel onze gemeenschap,
zodat we op onze beurt anderen kunnen dragen
naar het voorbeeld van uw zoon Jezus Christus.
We vragen het door Christus onze Heer. Amen

Collecte voor KANA

Offerande

door misdienaars en kinderen

Offerandelied

Jij bent minnaar, jij bent vriend.
Steeds weer draag je ons als kind.
Jij roept ons op weg te gaan.
Echte liefde is jouw naam.
Jij bent zout en jij bent licht.
Draag je hart op je gezicht.
Laat je raken door elkaar.
Samen maak je dromen waar.

Jij bent liefde, jij bent Anders.
Jij bent bondgenoot.
Heel de aarde prijst jouw Naam.
Glori-Gloria, Glori-Gloria, Glori-Gloria
Eer aan onze God en Heer.


Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.


Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden,
Hij zal leven, onvergankelijk, als de zon.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Zijn Naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn Naam gaat rond over de aarde,
één woord van vrede, van mens tot mens.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,


Gebed over de gaven

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk.

Gebed over de gaven

God en vader,
op deze feestelijke viering
bieden wij U deze gaven aan: brood en wijn.
Ze zijn een teken van onze beschikbaarheid,
onze zorg voor de groei van uw Rijk.
Zendt uw geest over deze gaven,
waarmee uw zoon Jezus opnieuw onder ons komt.
Help ons voor elkaar gebroken brood en wijn van vreugde zijn,
en meer en meer in de voetsporen van Jezus te treden,
die voor ons bron van leven en vreugde is.
Dit vragen we U, door Christus, onze Heer. Amen

Eucharistisch gebed

De Heer zal bij U zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, onze Vader, Bron van liefde,
het doet ons goed U dank te zeggen op deze dag van feestvieren .
We willen onze vreugde uit zingen
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon.
Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
onmetelijk groot en vol rijkdom en pracht.
Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.


Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op de weg naar U toe.
Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.
Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

Voor zoveel liefde zeggen wij dank.
En samen met de engelen en heiligen die staan voor uw troon,
aanbidden wij U met deze woorden:

Heilig

Heilig, heilig, heilig ,de Heer. De God van alle leven,die aarde vol van hemel maakt: Hij is het hart van ons bestaan

Heilig, heilig onze God alleen en niet de goden van de wereld,en niet bezit of macht of eigenbaat: Heilig is onze God alleen.

Heilig, Heilig, heilig de Heer. Gezegend die komt in zijn Naam:de mens die recht en vrede doet: Hosanna, Gods wil is welgedaan

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,
want Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.

In Hem zien wij uw goedheid en uw wil
om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne,
zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Consecratie

Acclamatie

Eet dit brood, drink de wijn, doe dit als je mij wilt gedenken.
Eet dit brood, drink de wijn, zo zal ik altijd bij jullie zijn.

Trouw aan dit woord, Vader,
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien
naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader,
de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, onze Bisschop Lode
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen,
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.


Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens

Heer Jezus, Gij roept uw leerlingen op
om met vrede in het hart van dorp tot dorp te trekken.
Maak ons tot boodschappers van uw vrede en getuigen van U.
Geef ons die vrede in uw Naam
en maak onze geloofsgemeenschappen één.
De vrede van de Heer Jezus Christus zij altijd met u!
En geven we elkaar van harte een teken van Gods vrede.


Vredeslied

Sjalom Chaverim, Sjalom Chaverim,
Sjalom Sjalom
Lehitraot Lehitraot
Sjalom, Sjalom

Communie

Communielied

I’ve heard there was a secred chord that David played,
and it pleased the Lord. But you don’t really care for music do you?
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift;
the baffled king composing Hallelujah. Hallelujah, 5x

You say I took the name in vain though I don’t even know the name,
but if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in ev’ry word, it don’t matter what you heard,
the holy or the broken Hallelujah. Hallelujah, 4X

I did my best, it wasn’t much, I couldn’t feel so I tried to touch,
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you.
And even though it all went wrong, I’ll stand before the Lord of Song
with nothing on my tongue but Hallelujah. Hallelujah, 8X


Ik heb ’n steen verlegd in ’n rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van ’n rivier hou je niet tegen.
Het water gaat er anders dan voorheen.
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb ’n steen verlegd in ’n rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.


Bezinning


Als christenen elkaar ontmoeten,
Is het om elkaar te groeten
En te laten aanvoelen,
Jij mag er zijn zoals je bent
Je bent belangrijk want door God bemind.

Als christenen elkaar ontmoeten,
Is het om elkaars ogen te openen
Voor het goede dat gebeurt,
En te leren zien dat God daarin heel nabij komt.

Als christenen elkaar ontmoeten,
Is het om de vreugde te delen,
Om de vruchten van de Geest
Die groeien in onze gemeenschap
De gratuite inzet van zovelen,
De verbondenheid van mensen
Die er zijn vooranderen,

Het herder zijn en zorgen voor de minsten,
Mensen die elkaar dragen en verdragen
En elkaar de ervaring doorgeven
Dat zij onvoorwaardelijk bemind zijn.

Als christenen elkaar ontmoeten,
Is het om te danken
Om de grote dingen die God aan ons gedaan heeft.
Maria gaat ons hierin voor.

@ Carlos Desoete


Slotgebed

Slotgebed
God en Vader,
wij danken u voor dit samenzijn
bij het afscheid van pastoor Luc Vantyghem.
Zegen hem in zijn nieuwe taak in Blankenberge.
Ga verder met ons mee opdat we als christenen
in de pastorale eenheid Kana,
met vreugde blijven getuigen van ons geloof
en ons inzetten om uw droom
van vrede en recht voor alle mensen
handen en voeten te geven.
We vragen het door Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen

Dankwoorden voor de afscheidnemende pastoor

Slotlied

Canticorum iubilo Regi magno psalite
Iam resultent musica, unda tellum, sidera
Canticorum iubilo Regi magno psalite
Personantes organis, iubilate, plaudite
Canticorum iubilo Regi magno psalite.

Zing met het gejubel van koren voor de grote Koning
Reeds weerklinken van de muziek: zeeën, land en sterrenhemel
Dat ook de instrumenten zich laten horen Juicht en jubelt mee !
 

Zegen en zending
 
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij ons genadig
De Levende verheffe
zijn aangezicht over ons,
en geve ons vrede.

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

Zegene ons God die is Vader,
Zoon en heilige Geest.

Amen, Amen

Daartoe mag ik u zegenen:
Moge de Eeuwige voor u gaan om u de weg te tonen.
Moge Hij achter u zijn om u in de rug te steunen.
Moge Hij naast u zijn als een vriend.
Moge Hij om u heen zijn als een beschermende mantel.
En moge Hij in u zijn als zijn liefde,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dankwoord van Luc